• phone

    Call Center

    091-3853234

  • email

    E-mail

    socials

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ และอาสาสมัคร ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกายภาพบำบัดชุมชน

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564 นางลัดดา แก้วสุจริต รองประธานชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลก นางธันยมัย อุปถัมภ์ เลขานุการชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลก นางสำเนียง ทองมูล นายทะเบียนชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลก นางศิริต่ายคง อาสาสมัคร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกายภาพบำบัดชุมชน ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์พาเลซ จังหวัดพิษณุโลก