วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ดูแลสุขภาพประชาชน  โดยเน้นให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  ให้เสมอภาคเทาเทียมกัน

พันธกิจ

ให้บริการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  และป้องกันโรค  สนับสนุนให้ได้รับการบำบัด  รักษา   และฟื้นฟู  สมรรถภาพประชาชนแบบองค์รวม  โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง