• phone

    Call Center

    091-3853234

  • email

    E-mail

    socials

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 

     เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการดูแลคุณภาพชีวิต การเข้าถึงสิทธิ และโอกาสของผู้บกพร่องทางจิตอย่างทั่วถึง โดยเน้นให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้บกพร่องทางจิตให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกับทุกคนในสังคม

 

 

 พันธกิจ (Mission)

 

     1. ให้บริการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และป้องกันโรคให้กับผู้บกพร่องทางจิต 

     2. สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการรักษา บำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวม โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

     3. พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีการทำงานที่เป็นระบบ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ให้กับสังคม

ชุมชน และครอบครัวของผู้บกพร่องทางจิตเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข