• phone

    Call Center

    091-3853234

  • email

    E-mail

    socials

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่ และโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ และบริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดมหาชน ณ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยทางชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตได้นำอาหารไปร่วมเลี้ยงคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย